نگاره ، محلی برای حفظ و نمایش آثار طراحان گرافیک

  • شروع فعالیتی در راستای حمایت از دانشجویان رشته گرافیک

کتاب نگاره، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ به صورت مجموعه‌ای از آثار دانشجویان مرکز فرهنگ و هنر البرز در دو بخش نشانه‌ی نوشتاری و تصویری و مقدمه‌ای پیرامون چگونگی ساخت نشانه به قلم مزدک کیانی از سوی انتشارات رسم به چاپ رسید. مجموعه‌ی فوق در جشنواره‌ی ملی حرکت سال ،۱۳۹۴ در میان دانشگاه‌های سراسر کشور به عنوان اثر برتر در حوزه‌ی تألیف معرفی گردید.

نگاره۱

این مجموعه با دیدی آموزشی جهت ارتقاء و تدوین روش‌های آموزش طراحی نشانه گردآوری شده است از این روی در ابتدای کتاب مطلبی با عنوان چگونه نشانه بسازیم به شرح چگونگی ساخت نشانه از نقوش باستانی و تاریخی بر اساس اصول دیزاین به قلم مزدک کیانی پرداخته شده است. کتاب فوق در برگیرنده‌ی آثار دانشجویان مرکز فرهنگ و هنر البرز در دوبخش نشانه‌ی نوشتاری و تصویری می‌باشد.

کتاب فوق در قطع خشتی و تعداد صفحات ۶۰ از سوی انتشارات رسم به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در سال ۱۳۹۳به چاپ رسیده است.

طراح جلد و صفحه‌آرایی: نیما پورحسن

نگاره ۲

این مجموعه با دیدی آموزشی جهت ارتقاء و تدوین روش‌های آموزش طراحی نشانه گردآوری شده است. از این روی در ابتدای کتاب مطالبی را از استاد ایرج میرزاعلیخانی، استاد لادن رضایی، حسین سامانی و مزدک کیانی پیرامون وظایف طراح گرافیک، چگونگی طراحی نشانه و مارکتینگ پرداخته شده است.

کتاب فوق در برگیرنده‌ی آثار دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های هنر استان‌های البرز، سمنان و تهران در حوزه‌ی طراحی نشانه(تصویری، نوشتاری) و طراحی حروف با همکاری مرکز فرهنگ و هنر البرز، حوزه‌ی هنری استان البرز و انتشارات دیباچه گردآوری گردید.

کتاب فوق در قطع خشتی و تعداد صفحات۱۰۸ از سوی انتشارات دیباچه به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است.

دبیر کتاب: مزدک کیانی

مسئول دبیرخانه: زهره سید علوی

مسئول روابط عمومی: وحید نوروزی

صفحه‌آرایی: آرش کاکاوند

طراح فونت کتاب: آرش کاکاوند

ویراستار: علی‌رضا دیده‌خانی

نگاره ۳ ادامه راه نگاره ۱ و ۲ در جهــت ارتقــای ســطح آموزش؛ و نیز تلاشی ســت بــرای معرفــی جوانانــی کــه در حــوزه ی گرافیــک مشــغول بــه تحصیــل و فعالیــت هســتند. بــر اســاس مســیر مشخص شــده جهــت تدویــن کتــاب نــگاره، کــه مبتنــی بر  پرتلاش تــر از دو ۳ تحقیــق و فعالیــت در حــوزه ی گرافیــک مکتــوب اســت، در نــگاره کتــاب پیشــین بــه ثبــت اطلاعاتــی کــه بــه صــورت ســینه بــه ســینه در ذهــن هــر یک از مــا وجــود دارد پرداختــه شده اســت. در ایــن شــماره از کتــاب نــگاره، مجموعــه ی شایســته ای از آثــار شــما عزیــزان در شــاخه های مختلــف همچــون نشــانه (نوشــتاری، تصویــری)، پیکتوگــرام و همچنیــن طراحــی حــروف گــردآوری شده اســت و بی شــک تأثیــر مناســبی در گرافیــک امــروز مــا و جامعــه دارد.